SLEKTSHISTORIE

Figenschou, Abraham Lockert

DATO BRUKER HANDLING  
© 2021 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no