SLEKTSHISTORIE

Olaussen, Ingebjørg Mai

DATO BRUKER HANDLING  
© 2020 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no